Pokyny

SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV Junácka 6, 832 80 Bratislava

 

POKYNY

Národných rebríčkových pretekov na strednej a dlhej trati v orientačnom behu

58. ročník Pohára oslobodenia mesta Pezinok

 

Technické zabezpečenie:

Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

Termín:

9.05.2015 (sobota ) Národné rebríčkové preteky na strednej trati

10.05.2015 (nedeľa) Národné rebríčkové preteky na dlhej trati

 

Klasifikácia:

9.05.2015 - otvorené denné preteky jednotlivcov na strednej trati s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Rankingový koeficient pre kat. M,W 21 – E, B, D, ostatné kat. A, C

10.5.2015 - otvorené denné preteky jednotlivcov na dlhej trati skrátenej na cca 80% s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Rankingový koeficient pre kat. M,W 21 – E, B, D, ostatné kat. A, C

 

Centrum a zhromaždisko:

Modra - Horáreň pod Širokým, GPS: 48.333817, 17.271614. Vzdialenosť Modra Podhorská ul.-parkovisko 2,2 km.

 

Kategórie:

W -12A, -14A, -16A, -18A, 21-E,B, 35-A, 40-A, 45-A, 50-A, 55-A, 60-A, 65-A,

M -12A, -14A, -16A, -18A, -20A, 21-E,B,D, 35-A, 40-A, 45-A, 50-A, 55-A, 60-A, 65-A, 70-A

Verejné kategórie: W -10, M -10, N8, R8, K3 - kondičná, N - náborová 
Kategórie M,W-10 sú jednoduché trate bez stužiek
Kategórie N8, R8 sú trate s ružovými stužkami, N8 bez sprievodu a R8 so sprievodom.

Detské preteky (lúčková trať) v priestore zhromaždiska.

 

Prezentácia:

9.5.2015 od 10:00 do 11:00 hod Modra-Horáreň pod Širokým (centrum pretekov).

Pre detské preteky prezentácia na štarte pretekov.

 

Dohlášky na mieste:

Dodatočné prihlášky resp.zmeny kategórií po 5.5.2015 budú akceptované len výnimočne vrámci voľných miest v štartovnej listine a za štartovné:

Kategória

      štartovné


N8, R8, W/M-10, -12, N

4,5 EUR


W/M-14,-16,60-,65-,70-, K3

7,5 EUR


Ostatné kategórie

10,5 EUR


 Detské preteky (lúčková trať)                   dobrovoľné

 

Ubytovanie:

Usporiadateľ zabezpečuje ubytovanie zo soboty na nedeľu v klubovni KOB Sokol Pezinok (GPS 48.296251, 17.266625) vo vlastných spacích vakoch - 3,-EUR / osoba / noc.

Ďalšie ubytovacie možnosti (podľa vlastného výberu) sú v Pezinku a okolí, pozri www.pezinok.skwww.modra.sk.

 

Stravovanie:

V zriadenom bufete v centre pretekov a v reštauračných zariadeniach v okolí

 

Doprava:

Usporiadateľ dopravu nezabezpečuje

 

Vzdialenosti:

zhromaždisko - cieľ 0 m

zhromaždisko - štart 9.5.    800m, 0m prevýšenie, modré stužky

zhromaždisko - štart 10.5.  500m, 0m prevýšenie, modré stužky

parkovisko - zhromaždisko od 750 m, modro-biele stužky

ubytovanie telocvičňa - parkovisko 10 000 m bez značenia

 

Štart 000:

9.05.2015 12:00 (stredná trať)

10.05.2015 09:00 (dlhá trať)

Pretekári v kategóriách N8, R8, M-10, W-10 si môžu vybrať ľubovoľný čas štartu od štartu 00 do štartu posledného pretekára (bude upresnené na zhromaždisku), štartový čas im bude na štarte zaznamenaný na štartové číslo.

Detské preteky budú pripravené v priestore zhromaždiska 9.5. od 13:00 a 10.5. od 10:00.

 

Štartovné čísla:

Pretekári sú povinní nosiť štartovné čísla viditeľne umiestnené na hrudi.

 

Mapy:

Mierka 1 : 10 000, U Hrnčíra, veľkosť A4, E=5m. Revízia november 2014, autor Ondrej Piják, spracovaná podľa ISOM 2000. Sezónne podrasty nie sú v mape zakreslené.

Mapy nie sú vodovzdorne upravené. Euroobaly budú k dispozícii na štarte.

Mapy sa v cieli odovzdávajú do pripravených oddielových tašiek, ktoré budú vydávané vedúcim oddielov po odštartovaní posledného pretekára dňa 10.5.


Zvláštne symboly:

čierny krúžok, krížik - umelý objekt

zelený krúžok - výrazný strom

hnedý krížik - plošinka

modrý krúžok - studňa

 

Opisy kontrolných stanovíšť:

Opisy kontrolných stanovíšť sú vytlačené na mape, v priestore centra pretekov budú pripravené opisy KS aj v tlačenej forme ako piktogramy. Slovné opisy KS budú k dispozícii v priestore centra pretekov pre kategórie M-10, W-10, N8, R8, na mapách budú iba piktogramy.

 

Opis terénu:

Podhorský terén v listnatom lese s trávnatým podkladom, občas ťažšie priebežný, veľké množstvo kameňov, kameníc, terénne detaily, hustá sieť komunikácií. Južná časť s priľahlými lúkami a vinohradmi vo východnej časti .V severozápadnej časti sa nachádza chatová osada.

 

Dĺžky tratí:

Viď tu.

 

Časový limit:

dňa 9.5.: 120 min

dňa 10.5.: 180 min

 

Raziaci systém:

Sportident

Zapožičanie SI- čipu: 2,- EUR / etapa / osoba.

Strata resp. nevrátenie SI- čipu: 35,- EUR.

 

Vyhlásenie výsledkov a ceny:

Vyhlásenie výsledkov sa bude konať v priestore cieľa dňa 10.5. cca 13:30. Prví traja pretekári v každej kategórii (rozhoduje súčet časov z oboch etáp) obdržia upomienkové ceny.

 

Klubové stany:

Na zhromaždisku je priestor na stavbu klubových stanov.

 

WC a umývanie:

WC používajte iba na zhromaždisku (všetko mimo značenej cesty na štart a parkovisko je zakázaný priestor!). Podmienky pre umývanie pretekárov nezabezpečujeme, je možné využiť potok pri asfaltke medzi parkoviskom a zhromaždiskom.

 

Zdravotná služba:

Je zabezpečená v cieli.

 

Občerstvenie:

V cieli a na občerstvovacích stanovištiach dňa 10.5. bude pitná neochutená voda.

 

Informácie:

e-mail: prihlasky.spe@gmail.com

 

Predpis:

Preteká sa podľa pravidiel OB a súťažného poriadku a vykonávacích predpisov na rok 2015.

 

Funkcionári:

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček R1

Hlavný rozhodca: Milan Petrinec R1

Stavba tratí: Jaroslav Piják - stredná trať

                   Pavol Bukovac - dlhá trať

 

Jury:

Ustanoví sa v deň štartu pretekov. Námietku resp. protest je možné podať v súlade s Pravidlami OB.

 

Upozornenie:

 

Parkovisko je na lesnej ceste, riaďte sa prosím pokynmi usporiadateľov.

Priestor od parkoviska na zhromaždisko, areál zhromaždiska a cesta na štart nie je zakázaný priestor, všetko ostatné je vyhlásené za zakázaný priestor. Cesta na zhromaždisko je teda povolená iba od parkoviska (cez Modru), nie priamo z Pezinka či Vinosadov.

Sezónny podrast nie je zakreslený v mape. V teréne sa nachádzajú pozostatky starých drôtených plotov. Vzhľadom na množstvo terénnych detailov odporúčame použitie lupy.

V teréne je možný výskyt životznepríjemňujúcich kliešťov. Odporúčame zakrytie celých dolných končatín.

 


Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

 

Pavol Poláček                      Milan Petrinec

riaditeľ pretekov                 hlavný rozhodca

 

Akcie dokumentu