Propozície

 

SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV Junácka 6, 832 80 Bratislava

 

PROPOZÍCIE

Národných rebríčkových pretekov na strednej a dlhej trati
v orientačnom behu

58. ročník Pohára oslobodenia mesta Pezinok

 

Technické zabezpečenie:

Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

Termín:

9.05.2015 (sobota ) Národné rebríčkové preteky na strednej trati

10.05.2015 (nedeľa) Národné rebríčkové preteky na dlhej trati v OB

 

Klasifikácia:

9.05.2015 - otvorené denné preteky jednotlivcov na strednej trati s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Rankingový koeficient pre kat. M,W 21 – E, B, D, ostatné kat. A, C

10.5.2015 - otvorené denné preteky jednotlivcov na dlhej s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Rankingový koeficient pre kat. M,W 21 – E, B, D, ostatné kat. A, C

 

Centrum:

Modra - Horáreň pod Širokým, GPS: 48.333817, 17.271614.

 

Kategórie:

W -12A, -14A, -16A, -18A, 21-E,B, 35-A, 40-A, 45-A, 50-A, 55-A, 60-A, 65-A,

M -12A, -14A, -16A, -18A, -20A, 21-E,B,D, 35-A, 40-A, 45-A, 50-A, 55-A, 60-A, 65-A, 70-A

Verejné kategórie: W -10, M -10, N8, R8, K3 - kondičná, N - náborová
Kategórie M,W-10 sú jednoduché trate bez stužiek
Kategórie N8, R8 sú trate so stužkami bez doprovodu alebo s doprovodom

V prípade nízkeho počtu prihlásených pretekárov, si vyhradzujeme právo na zlúčenie kategórií.

 

Prihlášky:

Prihlasujte za oddiel do 30. 4. 2015, pomocou on-line systému na adrese www.orienteeringonline.net. Prihlášky a zmeny po tomto termíne iba e-mailom na adrese prihlasky.spe@gmail.com, za prirážku 50% štartovného, platia až po spätnom potvrdení,
V prihláške uveďte meno, kategóriu, registračné číslo, SI- číslo alebo požiadavku na prenájom čipu, účasť na pretekoch, počet miest na ubytovanie v telocvični a  na ktoré noci.

 

Štartovné:

Každá etapa, podľa kategórie a termínu zaslania prihlášky:

Kategória

                 Do 30.04.2015


N8, R8, W/M-10, -12, N

3,-EUR


W/M-14, -16, 60-, 65-, 70-, K3

5,-EUR


Ostatné kategórie

7,-EUR


Po 30.4.2015 do 4.5.2015 iba mailom a s prirážkou 50%. Dodatočné prihlášky resp. zmeny kategórií po 5.5.2015 budú akceptované len výnimočne v rámci voľných miest v štartovnej listine.

Každý 25. prihlásený z jedného klubu štartovné zdarma! (Táto zľava bude zohľadnená až pri prezentácii).

Úhradu prosíme realizovať spolu s poplatkami za ubytovanie prevodným príkazom na účet: Klub orientačného behu Sokol Pezinok č.ú. 2922884948/1100. Tatra banka a.s., pobočka Pezinok v termíne zaslania prihlášky. Účet v tvare IBAN: SK3611000000002922884948

Prihláška platí len v prípade, že úhrada štartovného a poplatkov za ubytovanie je realizovaná na uvedený účet najneskôr do 30. 4. 2015.

 

Prezentácia:

9.5.2015 od 10:00 do 11:00 hod Modra-Horáreň pod Širokým

 

Ubytovanie:

Usporiadateľ zabezpečuje ubytovanie z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu v telocvični ZŠ Pezinok, Kupeckého 74 vo vlastných spacích vakoch - 3,-EUR / osoba / noc.
Ďalšie ubytovacie možnosti (podľa vlastného výberu) sú v Pezinku a okolí, pozri www.pezinok.sk, www.modra.sk.

 

Stravovanie:

V zriadenom bufete v centre pretekov a v reštauračných zariadeniach v okolí

 

Doprava:

Usporiadateľ dopravu nezabezpečuje

 

Vzdialenosti:

zhromaždisko- cieľ 0 m

zhromaždisko- štart do 1000 m

parkovisko- zhromaždisko od 750 m

ubytovanie telocvičňa - parkovisko 10 000 m

 

Štart 000:

9.05.2015 12:00 (stredná trať)

10.05.2015 09:00 (dlhá trať)

 

Mapy:

Mierka 1 : 10 000. Stav apríl 2015 , spracovaná podľa ISOM 2000, autor Ondrej Piják

 

Opis terénu:

Podhorský terén v listnatom lese, občas ťažšie priebežný, veľké množstvo kameňov, kameníc, terénne detaily, hustá sieť komunikácií. Južná časť s priľahlými lúkami a vinohradmi vo východnej časti .V severozápadnej časti sa nachádza chatová osada.

 

Raziaci systém:

Sportident

Zapožičanie SI- čipu: 2,- EUR / etapa / osoba.

Strata resp. nevrátenie SI- čipu: 35,- EUR.

 

Funkcionári:

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček R1

Hlavný rozhodca: Milan Petrinec R1

Stavba tratí: Jaroslav Piják - stredná trať

                   Pavol Bukovac - dlhá trať

 

Ceny:

Prví traja pretekári v každej kategórii (rozhoduje súčet časov z oboch etáp) obdržia upomienkové ceny.

 

Informácie:

e-mail: prihlasky.spe@gmail.com

 

Predpis:

Preteká sa podľa pravidiel OB a súťažného poriadku.

 

Upozornenie:

Vydaním týchto propozícií je priestor Kučišdorfskej doliny vyhlásený za zakázaný.

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

 

Schvaľovacia doložka:

Propozície pretekov boli schválené sekciou OB dňa 26. Marca 2015

 

Pavol Poláček                      Milan Petrinec

riaditeľ pretekov                 hlavný rozhodca

 

Akcie dokumentu