cesta: Titulná stránka Preteky 59.ročník Pohára oslobodenia mesta Pezinok, 21.-22.5.2016 Propozície (základné informácie)

Propozície (základné informácie)

SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV Junácka 6, 832 80 Bratislava

 

PROPOZÍCIE

 

INOV-8 Cup 2016 v orientačnom behu na stredných tratiach a šprinte


59. ročník Pohára oslobodenia mesta Pezinok

 

 

Technické zabezpečenie:

Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

Termín:

21.05.2016 (sobota ) na strednej trati a šprinte

22.05.2016 (nedeľa) na strednej trati v OB

 

Klasifikácia:

21.05.2016 - otvorené denné preteky jednotlivcov na strednej trati s určeným poradím kontrolných stanovíšť - doobeda

Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť v šprinte - poobede

Rankingový koeficient pre kat. M21–E,B,D, pre W21-E,B  a pre ostatné kat. A

 

22.5.2016 - otvorené denné preteky jednotlivcov na strednej trati s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Rankingový koeficient pre kat. M21–E,B,D, pre W21-E,B  a pre ostatné kat. A

 

Centrum:

21.5.2016 Častá - Červený Kameň 48.394578 N, 17.333130 E

22.5.2016 Pezinok - Kučišdorfská dolina 48.325706 N, 17.260022 E

 

Kategórie:

W -12A, -14A, -16A, -18A, -20A, 21-E,B, 35-A, 40-A, 45-A, 50-A, 55-A, 60-A, 65-A,

M -12A, -14A, -16A, -18A, -20A, 21-E,B,D, 35-A, 40-A, 45-A, 50-A, 55-A, 60-A, 65-A, 70-A

Verejné kategórie: W -10, M -10, N8, R8, K3 - kondičná, N - náborová
Kategórie M,W-10 sú jednoduché trate bez stužiek
Kategórie N8, R8 sú trate so stužkami bez doprovodu (N8) alebo s doprovodom (R8)

V prípade nízkeho počtu prihlásených pretekárov, si vyhradzujeme právo na zlúčenie kategórií.

 

Prihlášky:

Prihlasujte za oddiel do 7. 5. 2016, pomocou on-line systému na adrese www.orienteeringonline.net. Prihlášky a zmeny po 7.5. do 15.5.2016 s prirážkou 50% štartovného.

Dodatočné prihlášky po 16.5.2016 , resp. zmeny kategórií iba na e-mail prihlasky.spe@gmail.com, budú akceptované len výnimočne v rámci voľných miest v štartovnej listine za zvýšené štartovné o 100%. V prihláške uveďte meno, kategóriu, registračné číslo, SI- číslo alebo požiadavku na prenájom čipu, účasť na pretekoch, počet miest na ubytovanie v Klubovni OB a  na ktoré noci.

 

Štartovné:

Všetky etapy, podľa kategórie a termínu zaslania prihlášky:

Kategória                                   Do 7.5.2016      Do 15.5.2016

N8, R8, W/M-10, -12, N                 9,- EUR            13,50 EUR

W/M-14, -16, 60-, 65-, 70-, K3     15,- EUR           22,50 EUR

Ostatné kategórie                        21,- EUR           31,50 EUR

 

Za každú jednotlivú etapu, podľa kategórie a termínu zaslania prihlášky:

Kategória                                   Do 7.5.2016       Do 15.5.2016

N8, R8, W/M-10, -12, N                 4,- EUR              6,- EUR

W/M-14, -16, 60-, 65-, 70-, K3      6,- EUR              9,- EUR

Ostatné kategórie                         8,- EUR            12,- EUR

 

Každý 25. prihlásený z jedného klubu štartovné zdarma!

Úhradu realizovať spolu s poplatkami za ubytovanie prevodným príkazom na účet: Klub orientačného behu Sokol Pezinok č.ú. 2922884948/1100, IBAN SK3611000000002922884948, Tatra banka a.s., pobočka Pezinok v termíne zaslania prihlášky.

Prihláška platí len v prípade, že úhrada štartovného a poplatkov za ubytovanie je realizovaná na uvedený účet najneskôr do 7. 5. 2016.

 

Prezentácia:

21.5.2016 od 8.00 do 9.00 hod Častá - Červený Kameň

Pre tých, čo pretekajú iba v nedeľu je prezentácia 22.5. od 9:00 do 9:15 v centre.

 

Ubytovanie:

Usporiadateľ zabezpečuje ubytovanie z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu v Klubovni OB Sokol Pezinok vo vlastných spacích vakoch - 3,-EUR / osoba / noc do počtu prvých 25 záujemcov. Ďalšie ubytovacie možnosti (podľa vlastného výberu) sú v Pezinku a okolí, pozri www.pezinok.sk , www.modra.sk

 

Stravovanie:

V zriadenom bufete v centre pretekov a v reštauračných zariadeniach v okolí

 

Doprava:

Usporiadateľ dopravu nezabezpečuje

 

Vzdialenosti:

zhromaždisko- cieľ 0 m

zhromaždisko- štart do 1000 m

parkovisko- zhromaždisko od 200 m

 

Štart 000:

21.05.2016 10:00 (stredná trať)

16:00 hod (šprint)

22.05.2016 10:00 (stredná trať)

 

Mapy:

21.5.2016 stredná trať - mierka 1 : 10 000 E 5 m, autori Dušan Furucz, Pavol Poláček ml., stav apríl 2016 ISOM 2000

šprint - mierka 1:4000 E 2 m autor Dušan Furucz, stav apríl 2016, spracovaná mapa podľa ISSOM 2007

22.5.2016 stredná trať - mierka 1:10 000, stav apríl 2016, autor Ondrej Piják, spracovaná podľa ISOM 2000

 

Opis terénu:

21.5.2016 Malokarpatský podhorský terén, dobre priebežný, veľké množstvo kameňov, balvanov, občasné kamenné polia, terénne detaily, hustá sieť komunikácií. Južná časť areál hradu s priľahlými lúkami a veľmi strmý svah s kamenitým povrchom a množstvom skalných zrázov .

22.5.2016 Malokarpatský dobre priebežný, veľké množstvo kameňov, balvanov, terénne detaily, hustá sieť komunikácií, vo viacerých častiach polom okolo 8 rokov starý.

 

Raziaci systém:

Sportident

Zapožičanie SI- čipu: 2,- EUR/etapa/osoba alebo 4,- EUR/všetky etapy/osoba. Strata resp. nevrátenie SI- čipu: 35,- EUR.

 

Funkcionári:

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček R1

Hlavný rozhodca: Milan Petrinec R1

Stavba tratí: Vladislav Piják - stredná trať

Pavol Bukovac R3 – šprint

Jaroslav Piják- stredná trať

 

Ceny:

Prví traja pretekári v každej kategórii (rozhoduje súčet časov z troch etáp) obdržia upomienkové ceny.

 

Informácie:

e-mail: prihlasky.spe@gmail.com

 

Predpis:

Preteká sa podľa pravidiel OB a súťažného poriadku.

 

Upozornenie:

Vydaním týchto propozícií je priestor Červený Kameň a Kučišdorfskej doliny vyhlásený za zakázaný.

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

 

Schvaľovacia doložka:

Propozície pretekov boli schválené sekciou OB dňa 28.3.2016.

 

 

 

Pavol Poláček                                                   Milan Petrinec

riaditeľ pretekov                                              hlavný rozhodca