Navigácia
 

Propozície

SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava

 

PROPOZÍCIE

 

Národných rebríčkových pretekov v šprinte, strednej a dlhej trati
v orientačnom behu

55. ročník Pohára oslobodenia mesta Pezinok

 

Technické zabezpečenie

 


Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

 

Termín

 

 


2.06.2012 (sobota - dopoludnia) Národné rebríčkové preteky na strednej trati

2.06.2012 (sobota - popoludní) Národné rebríčkové preteky v šprinte

3.06.2012 (nedeľa) Národné rebríčkové preteky na dlhej trati v OB

 

Klasifikácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.06.2012 (dopoludnia) - otvorené denné preteky jednotlivcov na strednej trati s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Rankingový koeficient pre kat. M,W 21 – E, B, D, zvyšné kategórie okrem N8, R8, M10, W10, K3 a N – koef. A, C

 

2.06.2012 (popoludní) - otvorené denné preteky jednotlivcov v šprinte s určeným poradím kontrolných stanovíšť

Rankingový koeficient pre kat. M,W 21 – E, B, D, zvyšné kategórie okrem N8, R8, M10, W10, K3 a N – koef. A, C

 

3.06.2012 - otvorené denné preteky jednotlivcov na dlhej trati s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Rankingový koeficient pre kat. M,W 21 – E, B, D, zvyšné kategórie okrem N8, R8, M10, W10, K3 a N – koef. A, C

 

Centrum

 

Častá- Základná škola

 

Kategórie

 

 

 

 

W -12A, -14A, -16A, -18A, 21-E,B, 35-A, 40-A, 45-A, 50-A, 55-A, 60-A, 65-A,

M -12A, -14A, -16A, -18A, -20A, 21-E,B,D, 35-A, 40-A, 45-A, 50-A, 55-A, 60-A, 65-A,

Verejné kategórie: W -10, M -10, N8, R8, K3 - kondičná, N - náborová
Kategórie M,W-10 sú jednoduché trate bez stužiek
Kategórie N8, R8 sú trate so stužkami bez doprovodu alebo s doprovodom

 

Prihlášky

 

 

 

 

 

Prihlasujte za oddiel do 20. 5. 2012, pomocou on-line systému na adrese www.orienteeringonline.net

Prihlášky a zmeny po tomto termíne iba e-mailom na adrese prihlasky.spe@gmail.com , za prirážku 50% štartovného, platia až po spätnom potvrdení,
V prihláške uveďte meno, kategóriu, registračné číslo, SI- číslo alebo požiadavku na prenájom čipu, účasť na pretekoch, počet miest na ubytovanie v telocvični a  na ktoré noci.

 

Štartovné

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Všetky tri etapy, podľa kategórie a termínu zaslania prihlášky:

Kategória

Do 20.05.2012

do 27.05.2012

N8, R8, W/M-10, -12, N

  8,-EUR

12,-EUR

W/M-14, -16, 60-, 65-, K3

12,-EUR

18,-EUR

Ostatné kategórie

16,-EUR

24,-EUR

 

Za každú jednotlivú etapu, podľa kategórie a termínu zaslania prihlášky:

Kategória

Do 20.05.2012

Do 27.05.2012

N8, R8, W/M-10, -12, N

3,-EUR

5,-EUR

W/M-14, -16, 60-, 65-, K3

5,-EUR

8,-EUR

Ostatné kategórie

6,-EUR

9,-EUR

 

Úhradu realizovať spolu s poplatkami za ubytovanie prevodným príkazom na účet: Klub orientačného behu Sokol Pezinok č.ú.: 6381000/5200 OTP Banka a.s., pobočka Pezinok v termíne zaslania prihlášky.

Prihláška platí len v prípade, že úhrada štartovného a poplatkov za ubytovanie je realizovaná na uvedený účet najneskôr do 27. 5. 2012. Dodatočné prihlášky, resp. zmeny kategórií budú akceptované len výnimočne v rámci voľných miest v štartovnej listine za zvýšené štartovné o 100%

 

Prezentácia


2.6.2012 od 07.30 do 09.00 hod Budmerice- horáreň-zhromaždisko

 

Ubytovanie

 

 


Usporiadateľ zabezpečuje ubytovanie z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu v telocvični ZŠ Častá vo vlastných spacích vakoch - 3,-EUR / osoba / noc
Ďalšie ubytovacie možnosti (podľa vlastného výberu) sú v Pezinku a okolí, pozri www.pezinok.sk , www.obec-casta.sk

 

Stravovanie


V zriadenom bufete v centre pretekov a v reštauračných zariadeniach v okolí

 

Doprava


Usporiadateľ dopravu nezabezpečuje

 

Vzdialenosti

 

 

 

 

 

 

 

 


2.6.2012

centrum – Budmerice parkovisko 9000 m

zhromaždisko- cieľ 0 m

zhromaždisko-štart do 1000 m

parkovisko- zhromaždisko 600 m

3.6.2012

centrum- cieľ 0 m

centrum-štart do 1000 m

parkovisko- centrum 100 m

 

Štart 000

 

 


2.06.2012 10:00 (stredná trať)

2.06.2012 15:00 (šprint)

3.06.2012 09:00 (dlhá trať)

 

Mapy


 

 

 

stredná a dlhá trať - 1 : 10 000, šprint - 1 : 5 000,

Stav máj 2012 , spracovaná podľa ISOM 2000, autor šprint a stredná trať Michal Tomašovič, dlhá trať Martin Piják.

Tlač máp na atramentovej tlačiarni s vodovzdornou úpravou.

 

Opis terénu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


šprint: park s detailami a umelými objektmi, lúky a lesopark, parkové a poľné cesty a chodníky, v lesoparku sa vyskytuje nepríjemný podrast, terén rovinatý, občas prerušený terénnymi detailmi. Odporúčame dlhé nohavice. Zastúpenie asfaltu-len minimálne na cestách a chodníkoch- 10percent, lúky 40 percent, lesopark 50percent, les väčšinou vysoký prehľadný. Územím preteká potok, v okolí potoka pôdnou eróziou spôsobené detaily.

stredná trať: terén rovinatý, prevažne vysoký dobre priebežný les, asi na 30 percentách podrast, 10 percent lúka, miestami detaily,stredne hustá, prevažne obdĺžniková sieť ciest a chodníkov.

dlhá trať: malokarpatský podhorský terén, dobre priebežný, veľké množstvo kameňov, balvanov, občasné kamenné polia, terénne detaily, hustá sieť komunikácií. Južná časť areál hradu s priľahlými lúkami a veľmi strmý svah s kamenitým povrchom a množstvom skalných zrázov . V strednej časti prebieha intenzívna ťažba dreva, občasné rúbaniská, východná časť terénne detail, vinohrady a intravilán obce.V severozápadnej časti sa nachádzajú dve 40 m hlboké priepasti – zvyšky po banskej činnosti.

 

Raziaci systém

 

 


Sportident

Zapožičanie SI- čipu: 2,- EUR / etapa / osoba.

Strata resp. nevrátenie SI- čipu: 30,- EUR.

 

Funkcionári

 

 

 


Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček R1

Hlavný rozhodca: Miloslav Nemček R1

Stavba tratí: Pavol Bukovac, Lenka Jablonovská

Tajomník: Jakub Dikej

 

Ceny


 

Prví traja pretekári v každej kategórii (rozhoduje súčet časov zo všetkých etáp) obdržia upomienkové ceny.

 

Informácie


e-mail: prihlasky.spe@gmail.com

 

Predpis


Preteká sa podľa pravidiel OB a súťažného poriadku.

 

Upozornenie

 

 

 


Vydaním týchto propozícií je priestor Lindavského hája a Červeného Kameňa vyhlásený za zakázaný.

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

 

Schvaľovacia doložka

 


Propozície pretekov boli schválené sekciou OB dňa 26.4. 2012.

 

 

 

 

Pavol Poláček

riaditeľ pretekov

Miloslav Nemček

hlavný rozhodca

 

 

 

 

Akcie dokumentu