Navigácia
 

Propozície

Propozície

školských majstrovstiev SLOVENSKA v orientačnom behu

žiakov a žiačok základných a stredných škôl

školský rok 2012/2013

Budmerice 5. a 6. júnaVŠEOBECNÉ USTANOVENIA:


VYHLASOVATEĽ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRSPOLUVYHLASOVATEĽ:

Slovenská asociácia športu na školách

Slovenský zväz orientačných športov


USPORIADATEĽ:

Klub orientačného behu Sokol Pezinok


TERMÍN KONANIA:

5. a 6. júna 2013


MIESTO KONANIA:

Budmerice


PREZENTÁCIA:

V Budmericiach, 5. 6. 2013, 11:00 – 13:00


PRIHLÁŠKY:

www.skolskysport.sk + poslať na e-mail organizátora prihlasky.spe@gmail.com do 28. 5. 2013

 


PODMIENKA ÚČASTI:

Prihláška spolu s výsledkami krajského kola - zasiela ju príslušná škola, z ktorej je postupujúce školské družstvo, resp. postupujúci jednotlivci.

Prihláška musí obsahovať presný názov školy, zoznam pretekárov (meno, priezvisko, dátum narodenia), meno vedúceho (vedúcich),

spôsob dopravy a predpokladaný čas príjazdu na podujatie. Prihlášku odpísanú a potvrdenú riaditeľom školy (originál) – treba predložiť pri prezentácii.

Poznámka: Pretekári, ktorí vlastnia SI preukazy, uvedú svoje čísla SI preukazov do prihlášky!


ÚHRADA: Na základe platných právnych predpisov, najmä smernice 44/2011. Pokyny k cestovnému v prílohe.

Školské majstrovstvá Slovenska sú financované z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.Na úhradu cestovného, stravu a ubytovanie majú nárok iba žiaci, ktorí v priebehu r. 2013 dovŕšili alebo dovŕšia vek 18 rokov a mladší.

 


ORGANIZAČNÝ ŠTÁB:

riaditeľ pretekov: Pavol Poláček

hl. rozhodca: Marian Kazík

stavba tratí: Vladislav Piják

 


UBYTOVANIE:

Na posteliach v réžii organizátora.


STRAVOVANIE:

Začína večerou v stredu a končí obedom (balíčkom) vo

štvrtok.


POISTENIE:

Účastníci štartujú na vlastné - individuálne poistenie.

Každý účastník musí mať so sebou kartu poistenca. Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť účastníkov zodpovedá vysielajúca škola, za dodržiavanie organizačných pokynov usporiadateľa zodpovedá poverený pedagóg vysielajúcej školy.

TECHNICKÉ USTANOVENIA:


ÚČASTNÍCI:

Víťazné 4-členné družstvá v každej kategórii a 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi postupujúcich školských družstiev, z každého kraja SR.

 

 


VEKOVÉ KATEGÓRIE:

Žiaci základných škôl narodení 1.1.1997 a mladší

Žiačky základných škôl narodené 1.1.1997 a mladšie

Žiaci stredných škôl narodení 1.1.1993 a mladší

Žiačky stredných škôl narodené 1.1.1993 a mladšie


PREDPIS A PRAVIDLÁ:

Preteká sa podľa pravidiel orientačného behu, technických predpisov pre školské športové súťaže, týchto propozícií a rozpisu školských športových súťaží.

Orientačný beh je zaradený do kategórie „A“ ŠŠS pre rok 2012/13.


Systém súťaže:

Školské majstrovstvá SR sa konajú v súťaži jednotlivcov a v súťaži štafiet, v ktorej budú súťažiť trojčlenné štafety v kategórii žiakov ZŠ, žiačok ZŠ, žiakov SŠ a žiačok SŠ z jednej školy.

Jednotlivci postúpivší na MSR vytvoria štafetu príslušného kraja, tieto štafety sú riadne hodnotené v pretekoch štafiet.

Ostatní účastníci, ktorí nemajú možnosť byť členmi štafety svojho školského družstva, no budú nasadení do kombinovaných štafiet, takáto štafeta bude hodnotená iba mimo súťaž!


Hodnotenie:

 

   1. O poradí v kategórii jednotlivcov rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto z pretekárov nie je diskvalifikovaný, za každé chýbajúce kontrolné stanovište sa pripočítava k dosiahnutému času časová prirážka 5 min.
  1. O poradí v kategórii štafiet rozhoduje poradie v cieli po poslednom (treťom) úseku. Ak členovi štafety chýba orazené kontrolné stanovište, štafeta je zaradená za poslednú štafetu so všetkým orazenými KS podľa času. Do súťaže družstiev sa započítava čas s prirážkou za chýbajúce KS.

  1. O poradí školských družstiev rozhoduje súčet časov družstva z oboch súťaží (z pretekov jednotlivcov a z pretekov štafiet). Vyhráva družstvo s najnižším súčtom časov.


Predpokladaný štart 00:

jednotlivci 14:30 hod.

štafety 10:00 hod.


Opis terénu:

 

Priestor pretekov tvorí park s detailami a umelými objektami, lúky a lesopark, parkové i poľné cesty, chodníky, v lesoparku sa vyskytuje nepríjemný podrast, terén je rovinatý, občas prerušený terénnymi detailmi.


Mapa:

 

Na pretekoch bude po oba dni použitá nová mapa pre orientačný beh v mierke 1:5 000, ekvidištanta 5 m, rozmer A4, tlačená na laserovej tlačiarni.


Raziaci systém:

Elektronický, SportIdent.VÝSTROJ:

Odporúčame pokrytie dolných končatín a buzolu.


CENY:

Prví traja v kategóriách jednotlivcov, štafiet a družstiev získajú medaily a diplomy.

Víťazní jednotlivci, štafety a družstvá získajú titul „Školský majster SR pre školský rok 2012/2013“.


PROTESTY:

Do 20 minút po skončení pretekov s vkladom 7,- € podať hlavnému rozhodcovi. V prípade zamietnutia protestu vklad prepadá v prospech usporiadateľa.


UPOZORNENIE:

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu organizátor oznámi vedúcim družstiev na porade vedúcich.


POZNÁMKA:

Obe súťaže budú zároveň prvými 2 kolami ligy školských družstiev v orientačnom behu.

Ligy sa môžu v súlade s organizačnými predpismi LŠD v OB 2013 zúčastniť aj na MSR nepostúpivšie školské družstvá,

účastníci z týchto školských družstiev sa však zúčastňujú súťaže na náklady svojej školy.

Pre 1. a 2. kolo LŠD budú vydané špeciálne propozície, ktoré budú určené iba pre družstvá, ktoré sa na MSR školskej mládeže nekvalifikovali.ČASOVÝ HARMONOGRAM (predbežný):


Streda 5. 6. 2013 preteky jednotlivcov


11,00 - 13,00 - prezentácia


14,00 - oficiálne otvorenie pretekov


14,30 - štart 00 - M SR - jednotlivci


16,00 - poslední pretekári v cieli

- príjem poradia úsekov pre preteky štafiet (formulár)


16,30 - 16,45 - vyhlásenie výsledkov - M SR jednotlivci


17,30 - 19,00 - večeraŠtvrtok 6. 6. 2013 preteky štafiet


8,30 - 9,10 - výdaj štartových čísel pre preteky štafiet


9,30 - ukážka odovzdávky


10,00 - hromadný štart prvých úsekov pre kategórie žiaci a študenti

10,05 - hromadný štart prvých úsekov pre kategórie žiačky a študentky


12,00 - poslední pretekári v cieli


12,30 - 13,00 - vyhlásenie výsledkov M SR štafiet, M SR školských družstiev

- oficiálne ukončenie pretekov

Akcie dokumentu