Navigácia
 

Pozvánka

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava

Okresný úrad, odbor školstva

Slovenský zväz orientačných športov

 

PROPOZÍCIE

3. Kolo Pezinskej ligy

Školské majstrovstvá okresu Pezinok v orientačnom behu o Pohár predsedu BSK pre žiakov základných a stredných škôl v školskom roku 2013/2014

 

 

Vyhlasovateľ: Bratislavský samosprávny kraj

 

Organizátor: Okresný úrad, odbor školstva

 

Usporiadateľ: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava

 

Technické zabezpečenie: KOB Sokol Pezinok

 

Termín: 11. 4. 2014 (piatok)

 

Centrum pretekov: Súkromné centrum voľného času Štúrova 34, Modra

 

Prezentácia: 8:30 – 9:30 hod. v centre pretekov

 

Štart: prvý pretekár o 10:00 hod. – intervalovým spôsobom

 

Kategórie:

Žiaci základných škôl narodení 1. 1. 1998 a mladší

Žiačky základných škôl narodené 1. 1. 1998 a mladší

Žiaci stredných škôl narodení 1. 1. 1994 a mladší

Žiačky stredných škôl narodené 1. 1. 1994 a mladší

(spolu maximálne 16 účastníkov z jednej školy, väčší počet je potrebné vopred konzultovať!)

 

Podmienky účasti:

- súpiska družstva s celým menom a dátumom narodenia a ročník pretekárov, potvrdená riaditeľom školy s čitateľne uvedeným menom vedúceho družstva, e-mailovou adresou pre spätný kontakt

- preukaz poistenca (fotokópia)

- športové oblečenie a obuv

- buzola sa odporúča

- preteky sa konajú za finančnej podpory Bratislavského samosprávneho kraja

 

Účasť (počet členov v jednom školskom družstve):

Počet členov jedného družstva sú 4 pretekári, ktorí sú vopred menovite zaradení do družstva.

Minimálny počet sú 3 klasifikovaní.

Dvaja a menej družstvo netvoria!

Z väčšieho počtu detí z jednej školy sa vytvorí viac súťažných družstiev, ktoré sa označia ako družstvo „A“, „B“, „C“, atď.

Ak sa pretekov zúčastní len jedno družstvo školy, nazýva sa vždy družstvom "A".

 

Prihlášky:

Posielajte do 9. 4. 2014 na e-mail: m.kopcik@gmail.com

Prihláška platí až po spätnom potvrdení.

 

Infotelefón: 0918 106 505

 

Hodnotenie:

Školské športové súťaže v orientačnom behu sú súťažami školských družstiev, ktoré sa vyhodnocujú z pretekov jednotlivcov.

Na obvodných majstrovstvách sa vyhodnocujú prví traja jednotlivci v každej kategórii a súťaž školských družstiev. V každej kategórii jednotlivcov sa sčítajú dosiahnuté časy troch najlepších pretekárov z každej zúčastnenej školy (resp. z každého školského družstva). Vyhráva družstvo s najnižším súčtom časov.

Dvaja a menej družstvo netvoria!

O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto z pretekajúcich nie je diskvalifikovaný, za každú chýbajúcu kontrolu sa pripočítava k dosiahnutému času 5 minút.

 

Postupový kľúč na krajské majstrovstvá :

2 najlepšie školské družstvá (4-členné) v každej kategórii a 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi postupujúcich školských družstiev.

Krajské školské majstrovstvá BSK v OB sa uskutočnia 15. 5 .2014 v Bratislave, v areáli Prírodovedeckej fakulty UK v Mlynskej doline.

 

Mapa:

Mapa pre OB "Majolika", mierka M=1:5000, ekvidištanta 2 m, norma ISSOM 2007, stav 02/2014, rozmer A4, bez vodovzdornej úpravy.

 

Opis terénu: Celý priestor mapy je sídlisková zástavba s pohybom vozidiel po komunikáciách.

 

Razenie: Papierové preukazy

 

Funkcionári pretekov:

riaditeľ pretekov: Matej Kopčík

hlavný rozhodca: Tomáš Sokolík

staviteľka tratí: Veronika Vachová

 

Vyhlásenie výsledkov: asi o 13:00 hod.

 

Ceny:

Na majstrovstvách obvodu sa vyhodnocujú prví traja jednotlivci v každej kategórii, ktorí získajú medaile a diplomy.

V súťaži školských družstiev sa vyhodnocujú prvé tri družstvá

v každej kategórii, družstvo na prvom mieste dostane pohár a diplom, na druhom a treťom mieste diplom.

 

 

Poznámka:

Za dobrý zdravotný stav pretekárov zodpovedá vedúci vysielajúcej školy. Účastníci pretekov nie sú zdravotne poistení, v prípade úrazu budú ošetrení na vlastné zdravotné poistenie. Pedagogický dozor žiadame o vyzbieranie cenných vecí svojich žiakov a dodržiavanie pokynov organizátorov, ktoré budú oznámené pri otvorení pretekov.

 

Iné:

Šatne a WC budú v priestore zhromaždiska.

 

Upozornenie:

Do priestoru pretekov je zakázané vstupovať pred pretekmi i po dobehnutí do cieľa. Zdržujte sa iba v priestore zhromaždiska centre pretekov a neovplyvňujte priebeh súťaže! Toto upozornenie platí aj pre pedagogický sprievod. V priestore pretekov sa nachádzajú traťoví komisári, ktorí previnilcov zo súťaže diskvalifikujú, resp. budú diskvalifikované všetky družstvá príslušnej školy. Nepoškoďte netolerantným chovaním svoje školské družstvo!

 

Tomáš Sokolík                    Matej Kopčík

hlavný rozhodca              riaditeľ pretekov

 

 

 

Akcie dokumentu